මගෙන් ඔයාලට පුංචි තෑග්ගක් DnR Translate 1.0


ආයුබෝවන් යාලුවනේ. අද මම 21 වන උපන්දිනය. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට වැදගත් යමක් දෙන්නේ. වෙනසටත් එක්ක මම පුංචි සරල මෘදුකාංගයක් සකස් කළා.

වැඩකිඩ දාලා පොටෝ ගන්න Cameringo+ 2.2.5 Full Version


ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. ඔන්න අද මම හදුන්වා දෙන්න යන්නේ Android දුරකථන භාවිතා කරන අයට විශේෂ වෙච්ච කැමරා මුදුකාංගයක්.