සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේම දෙන Microsoft Visual Studio 2010

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක්... මේ හැමදේම මගෙන් ඔයාලට නොමිලෙමයි.. 


Microsoft Visual Studio 2010 යනු ඉතාමත් වැදගත් මුදුකාංගයකි.. Software Programming වලට වැදගත් වන අ මෙම මුදුකාංග පැකේජයකි..එහි අඩංගු මුදුකාංග වන්නේ 

☺Microsoft Visual C# 2010 Express
☺Microsoft Visual Basic 2010 Express
☺Microsoft Visual C++ 2010 Express
☺Microsoft Visual Web Developer 2010 Express


මම ඔබට දැන් ලබා දෙනවා මෙන්න 

Software
Microsoft Visual Studio 2010 Xpress (693 MB)

Serial Numbers
Downloadකරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon