යාලුවන්ව Referral කරලා Crypto Currency හොයමුද ?ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. අද මම කියලා දෙන්න ආවේ නම් Crypto Currency සම්බන්ද ලිපියක්. කියවල බලන්න මේක ගැන වැදගත් වෙයි ඔයාලාට..