අපේ පරිගණකය වේගවත් කර ගනිමු... SuperEasy Speed Up V2.1.07927
ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක් දෙනවා මෙන්න එහෙනම් 

SuperEasy Speed Up V2.1.07927 යන මුදුකාංගය තුලින් ඔයාලගේ පරිගණකයේ වේගය තව දුරටත් වැඩි කරගත් හැකි වේ.. බොහෝ වැදගත් කාර්යන් රැසක් මෙමගින් සුදු කරගත් හැකි වේ.. මේ තියෙන්නේ ඉන් කිහිපයක්..

Key features:Full system maintenance and cleaning
Remove internet traces
Trouble shooting
Release capacity
Freed from unnecessary startup programs
Optimization of file access and download time
Clean up hard drive
Full optimization of the one-click
Delete unwanted, unneeded files
Deactivate unnecessary services
Protection of privacy
Backup to restore

Instant results:
Optimized PC Performance
Improved stability of the system
Reducing time access to files
Quickly open program
Much faster startup
More free capacity
No more error messages
Extends the life of your computer
Removes random failure and restart
Avoid accidental downtime

මෙන්න එහෙනම් එම මුදුකගය 

Download SuperEasy Speed Up V2.1.07927 with Serialකරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon