මගේ ආදරයයි ජීවිතයයි ගැන පොඩි අදහසක්..ආයුබෝවන් යාලුවනේ අද මම දෙන්නේ ජීවිතය ගැන, ආදරය ගැන දැනුන දෙයක්.. කෙනෙක් වෙනුවෙන් ලිවූ දෙයක් කිවා නම් හරියටම හරි...

CMD බාවිතා කර Windows Admin Account Hack කරමු - පියවර 6කි


ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න මන් අද මට උන දෙයක් ගැන වගේම ඔයාල වැදගත් දෙයක් ගැන කියලා දෙන්නයි යන්නේ.