මෙන්න Windows Run Commands කිහිපයක් ඔබවෙත...

ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට.. ඔන්න අද මම ගෙනාවේ වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන අයට වැදගත් දෙයක්.. ඒ තමා වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ Run කමාන්ඩ් ටිකක් තම මම දෙන්න යන්නේ.. ගොඩක් වැදගත් කියල හිතුව ඒ හින්ද මෙන්න...

මෙන්න ඉතින් ඒ ටික...Accessibility Controls  – access.cpl
Add Hardware Wizard – hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs – appwiz.cpl
Administrative Tools – control admintools
Automatic Updates – wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard – fsquirt
Calculator – calc
Certificate Manager – certmgr.msc
Character Map – charmap
Check Disk Utility – chkdsk
Clipboard Viewer – clipbrd
Command Prompt – cmd
Component Services – dcomcnfg
Computer Management – compmgmt.msc
Date and Time Properties – timedate.cpl
DDE Shares – ddeshare
Device Manager – devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)* – directx.cpl
Direct X Troubleshooter – dxdiag
Disk Cleanup Utility – cleanmgr
Disk Defragment – dfrg.msc
Disk Management – diskmgmt.msc
Disk Partition Manager – diskpart
Display Properties – control desktop
Display Properties – desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) – control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility – drwtsn32
Driver Verifier Utility – verifier
Event Viewer – eventvwr.msc
File Signature Verification Tool – sigverif
Findfast – findfast.cpl
Folders Properties – control folders
Fonts – control fonts
Fonts Folder – fonts
Free Cell Card Game – freecell
Game Controllers – joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof) – gpedit.msc
Hearts Card Game – msheartsUseful Run Commands – II
Iexpress Wizard – iexpress
Indexing Service – ciadv.msc
Internet Properties – inetcpl.cpl
IP Configuration (Display Connection Configuration) – ipconfig /all
IP Configuration (Display DNS Cache Contents) – ipconfig /displaydns
IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) – ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections) – ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections) – ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re – Registers DNS) -
ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID) – ipconfig /showclassid IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) – ipconfig /setclassid
Java Control Panel (If Installed) – jpicpl32.cpl
Java Control Panel (If Installed) – javaws
Keyboard Properties – control keyboard
Local Security Settings – secpol.msc
Local Users and Groups – lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows – logoff
Microsoft Chat – winchat
Minesweeper Game – winmine
Mouse Properties – control mouse
Mouse Properties – main.cpl
Network Connections – control netconnections
Network Connections – ncpa.cpl
Network Setup Wizard – netsetup.cpl
Notepad – notepad
Nview Desktop Manager (If Installed) – nvtuicpl.cpl
Object Packager – packager
ODBC Data Source Administrator – odbccp32.cpl
On Screen Keyboard – osk
Opens AC3 Filter (If Installed) – ac3filter.cpl
Password Properties – password.cpl
Performance Monitor – perfmon.msc
Performance Monitor – perfmon
Phone and Modem Options – telephon.cpl
Power Configuration – powercfg.cpl
Printers and Faxes – control printers
Printers Folder – printers
Private Character Editor – eudcedit
Quicktime (If Installed) – QuickTime.cpl
Regional Settings – intl.cpl
Registry Editor – regedit
Registry Editor – regedit32
Remote Desktop – mstsc
Removable Storage – ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests – ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof) – rsop.msc
Useful RUN Commands – III
Scanners and Cameras – sticpl.cpl
Scheduled Tasks – control schedtasks
Security Center – wscui.cpl
Services – services.msc
Shared Folders – fsmgmt.msc
Shuts Down Windows – shutdown
Sounds and Audio – mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game – spider
SQL Client Configuration – cliconfg
System Configuration Editor – sysedit
System Configuration Utility – msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately) – sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) – sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot) – sfc /scanboot
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) -
sfc /cachesize=x
System Properties – sysdm.cpl
Task Manager – taskmgr
Telnet Client – telnet
User Account Management – nusrmgr.cpl
Utility Manager – utilman
Windows Firewall – firewall.cpl
Windows Magnifier – magnify
Windows Management Infrastructure – wmimgmt.msc
Windows System Security Tool – syskey
Windows Update Launches – wupdmgr
Windows XP Tour Wizard – tourstart
Wordpad – write

මෙන්න ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික යන්න කලින් අදහසකුත් දාලම ගියොත් 
හොදයි නේද යාලුවනේ..
කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon