මෙන්න නවතම ලම්බෝගිනිය...

ඔබේ දැනුමට මෙන්න 


ලම්බෝගිනි යනු අධිවේගී මෝටර් රථයකි නවතම ලම්බෝගියේ රථයේ 

වේගය තප්පර තුනක් තුල පැයට හැතප්ම 60 උපරිම වේගයකට ළගා 

වෙනවා. මෙහි මිල නම් ඩොලර් මිලියන 40 වේ. මෙවැනි ලම්බෝගිනි 

තම ලෝකෙටම 3 නිපදව ඇත්තේ..

මෙතනින් තවත් විස්තර දැනගන්න....


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon