2014 ආරක්ෂාව තර කරගමුද - Avast 2014 මෙන්න සම්පුර්ණයෙන්ම....
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මං ගානේ වැදගත් ලිපියක්... 

Antivirus යනු අද පරිගණකයේ වැදගත්ම දෙයක් නේ.. අද මම දෙන්න ආවේ Avast Antivirus එකේ නවතම සංස්කරණයයි... එහෙනම් මෙන්න..

මේකේ තියෙන විශේෂාංග ටික මෙන්න..

• Engine: Blocks viruses & spyware
• Cloud: Gives file reputation warnings
• Cloud: Streams real-time updates
• Remote: Allows assistance from a geek friend
• SafeZone: Secures shopping & banking
• Sandbox: Lets you surf the web virtually
• Sandbox: Runs risky programs virtually
Hybrid Cloud Technologies:
• Streaming, real-time virus database updates
• File reputation system
New Protective Features:
• AutoSandbox
• Browser Sandboxing
• WebRep
• SafeZone
Greater Usability:
• avast! Account portal
• Remote Assistance
• Easy-to-use user interface
• Customizable installation
• Now even faster AND less resource-hungry
• Windows 8 compatible
Core Technologies:
• Antivirus and anti-spyware engine
• Real-time anti-rootkit protection
• Silent Firewall avast! Internet Security only
• Antispam avast! Internet Security only
• avast! WebRep
• avast! CommunityIQ
Hi-Tech Features:
• Boot-time scanner
• avast! SafeZone avast! Pro Antivirus and Internet Security only
• AutoSandbox
• avast! Sandbox avast! Pro Antivirus and Internet Security only
• Intelligent Scanner
• Silent/Gaming Mode
• Green computing
avast! Real-time Shields – a team of 24/7 guards:
• File System Shield
• Mail Shield
• Web Shield
• P2P Shield/IM Shield
• Network Shield
• Script Shield
• Behavior Shield
Others:
• 64-bit support
• Heuristics engine
• Code emulator
• Automatic processing
• Smart virus definition updates
• Fast application of updates
• Multi-threaded scanning optimization
• Wake-up/Scheduled scanning
Works on Microsoft Windows 2003, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32/64 bit).
New in avast! Antivirus 2014 9.0:
Protection-related features and improvements
• New DeepScreen technology allows avast! to make more intelligent decisions about new/unknown files. DeepScreen is a successor of AutoSandbox, now upgraded with some additional new technologies such as dynamic binary translation and dyna-gen announced earlier.
• New Hardened mode for stricter lockdown scenarios. This is a new mode that is recommended especially for novice users (such as your grandmas): it automatically blocks execution of binaries that would normally be deepscreened (Moderate level) or even allows only execution of programs that are well-known to FileRep (Aggressive level). In a way, it brings the whitelisting concept to the consumer AV space.
• Improved cloud scanning features and crowdsourced analysis of suspicious items. This includes new, optimized mechanism for collecting data from our sensors.
• Continuously streaming update (CSU) technology for up-to-minute detections. This is not entirely new for v2014, but we now have really buttoned up the whole streaming update infrastructure to allow for reliable, uninterrupted service. We’re currently doing 350-400 updates a day, which equals to one update in roughly every 3.75 minutes, 24×7, 365 days a year. Streaming updates can now also carry more types of definitions than before.
• Improved cleaning of malware. This applies to standard malware as well as rootkits and file infectors.
Other new features
• All-new web browser plugins featuring comprehensive security ratings, protection against malware, phishing and typosquatting sites and Do-Not-Track (DNT) functionality for improved anonymity on the Internet. The DNT functionality doesn’t rely on the DNT HTTP headers; instead, it uses a proprietary technology that cannot be overridden by the servers.
• All-new SafeZone for more secure online shopping and banking. Users can now switch back and forth between SafeZone and the regular browser with a single click. Also, online banking sites can be automatically opened in the SafeZone.
• Rescue disk – allow users to create a bootable CD or flash disk with Avast on it. Great for cleaning.
Other improvements
• A new, streamlined user interface for simplified navigation and more user comfort. The new UI is actually much simplified, and it’s probably the biggest change since version 5.0. We have also redefined the shields to the total number of three (File Shield, Web Shield, Mail Shield) and tweaked the action buttons (tiles) on the home page so that they’re now fully configurable.
• Control and manage all protected devices directly from the Avast console. That is, the my.avast.com account is perfectly integrated in the UI to allow for management of all your devices running Avast.
• Dramatic reduction in product size (full installer • Faster scanning thanks to optimized scanning engine (raw [in-memory] scans of EXE files are about 2x faster, while scans of text contents (e.g. web pages and scripts) are up to 10x faster).
• Completely rewritten setup/updater that makes the installation and upgrade process faster, easier and more reliable
• Firewall has been redesigned from scratch to allow for better compatibility with latest Windows, better performance and full support for IPv6 (although its UI hasn’t really changed).
• New licensing system allows for much easier management of product licenses. The system relies on activation codes, and these can be added seamlessly by simply clicking a link.
• Various improvement in the Software Updater and Browser Cleanup tool.
Changes in avast! Antivirus 2014 9.0.2007:
* Fixed connection issues from Java applets
* Fixed issues with Security Center registration
* Fixed problems with non english languages in RescueDisk
* GUI fixes
* Firewall fixes
* Fixed issues with WinDVD and SQL connectors
* Fixed issue with non-refreshing Metro apps in Win 8.1ඔන්න ඉතින් මෙතනින් Download කරගන්න 

Download  Avast Pro Antivirus 8.0.1497.376


Download Keys


එහෙනම් මම ගියා අදහසක් දාලාම යන්න හොදේ..

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon