මුහුදු පතුලේ සිට හම්බ වුනු දෙවු මවුගේ පිළිරුව

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න විශේෂ පුවතක්..  

මුහුදු පතුලේ සිට හම්බ වුනු දෙවු මවුගේ පිළිරුව

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon