ජාවා හදුන්වා දීම


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අද සිට ආරම්භ වන ජාවා පාඩම් මාලාව. 
කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon