ජාවා හදුන්වා දීම






ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අද සිට ආරම්භ වන ජාවා පාඩම් මාලාව. 








කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon