ජාවා Permanet ලෙස Active කරගනිමු


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 2 

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon