ජාවා Permanet ලෙස Active කරගනිමු






ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 2 









කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon