අපේ ගම තොඩුවාව - Travel Today වැඩසටහන පළමු කොටස


ආයුබෝවන් යාලුවනේ. පසුගිය දවසක "Travel Today" Youtube Channel එකක් මගින් අපේ ගමේ කරපු වැඩක් තමා අද කියන්න යන්නේ. එහෙනම් පටන් ගමු.

අපේ ගම තොඩුවාව - ගමේ අසිරිය (Natural Beautiful)


ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ගොඩ දවසකින් තමා ලිපියක් ලියන්නේ. එහෙනම් අදත් වෙනස්ම දෙයක් එක්ක පටන් ගමු.