මුදල් Convert කරලා බලන්න

මෙන්න තවත් හොද වෙබ් අඩවියක්....  මේකෙන් ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම මුදල් ඒකකයක් තවත් ඒකකයක් බවට පත්කරන්න පුළුවන්..එක මුදල් ඒකකයක් තවත් මුදල් ඒකකයකින් කොපමණ වටනවදයි සොයා ගැනීමට කල යුත්තේ මෙම අඩවියේ ඇති  ඒ ඒ මුදලට අදාල Search Box තුල මුදල ප්‍රමාණය ලියා Convert කිරීමයි...

මේ අඩවියත් ප්‍රොයෝජනයට  ගෙන බලන්න... 
මීලග ලිපිය ලගදීම බලාපොරොත්තු වන්න.....  Click

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon