කෘතීම මොලවල් සමග කතා කරන්න කැමති ඔබටමය්......only you

යාලුවනේ ඔයාල කැමතිද කෘතීම මොළ එක්ක කතා කරන්න..
හැබැයි එක කරන්න වෙන්නේ ඉංගිරිසි වලින් තම එකත අපිටනේ හොද,,,,,,,,,,,........
ඉතින්මම අන්තර්ජාලයේ ඉද්දේ මෙන්න මේවා ටික හම්බ උනා මන හිතුව ඒවා ඔයලාටත් කියන්න කොහොමද කියල බලන්නකෝ මේක..
Cleverbot
Santabot
Tutor
Sensationbot
Jabberwacky
Alice

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon