මෙන්න යාලුවනේ Team Viewer 7.012799 දැන් පිට උනා...

 මෙන්න යාලුවනේ Team Viewer 7.012799 දැන් පිට උනා...  

Team Viewer කියන්නේ පරිගණක දෙකක් අතර සම්බන්දතාවයක් ඇති කල හැකි වැඩසටහනක්...මේක මගින් ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට ඕනෑම පරිගණකයක් වෙත පහසුවෙන් හා වේගයෙන් ලග විය හැකි ය.. එහින් ඔබ ඇතුල්වන පරිගණකය ඔබ ලග සිටිනවා සේ පාලනය කල හැකිය... මෙයයි Team viewer කියන්නේ...
දැන් අලුතින්ම පිට කරලා තියෙන Team Viewer  එකේ ඇති විශේෂ ලක්ෂණ...

 • Drag & Drop Even Faster
  • Simply drag each desired file from and into the remote control window and drop it exactly where you want it.
 • Enhanced Multi-Monitor Support
  • Do you and your clients both work with two or more screens? Then simply display multiple remote screens on a 1:1 scale on your own monitors – simultaneously and without toggling.
 • Save Connection Settings per Computer
  • You can now store individual connection settings for each computer in your computers & contacts list. Thereby, saving you valuable time for all further connections to the same computers.
 • Integrated Screenshot Feature
  • Create a screenshot at any moment during a remote control session. Thus, snapshots of the remote screen are acquired at lightning speed.
 • AVI Converter
  • Convert your recorded sessions into AVI format and then edit your videos at will.
 • Movable TeamViewer Panel
  • Position your TeamViewer Panel wherever you like on your local monitors so that you can see every important screen area at any time.
 • Performance Improvement
  • Especially direct connections and file transfer are now even faster due to optimization of data packets and display settings.
 • Optimized performance with TeamViewer Manager
  • Huge speed increases, especially for large databases. Through optimized database requests, TeamViewer Manager is now up to 4x faster.
මෙන්න Team Viewer  7.012799  බාගත කරගන්න... Download Team Viewer  7.012799

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon