2013 වන විට වඩාත් ජනප්‍රිය පරිගණක භාෂාවන් 10 (Best 10 Computer Language )ආයුබෝවන් යාලුවන මෙන්න  මම ඔයාලා දැනගත යුතු අලුත් දෙයක් ගේනවා කියවලා ම බලන්නකෝ....

පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් යනු මුදුකාංග සැදීමේදී යොදාගන්න ප්‍රධානම උපකරනග්‍ය හෙවත් මෙවලම වෙයි.. වර්තමානය වන විට බොහෝ පරිගණක භාෂා ඇතත් 2013 වන විට ජනප්‍රිය වී ඇති පරිගණක භාෂා 10 හා ඒවා ඇරබු කාලයන් තමා මේ....

01.Java02.C03.C++04.PHP05.VB(Visual Basic)06.PYTHON07.C#08.JAVASCRIPT09.Perl10.RUBY

එක එක පරිගණක භාෂා ආරම්බ වූ කාලය 


  දෙයක් සමගින් මුණ ගැසෙමු.. ඔබේ අදහස් දක්වා යන්න....


http://dushsoftlk.blogspot.com/2013/05/Download-IDM-v6-15-Build-11.html

2 අදහස්

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon