ජාවා Temporary ලෙස Active කරගනිමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 3 

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon