ජාවා වැඩසටන Compile කරමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 5 


2 අදහස්

වැඩේ හොදයි. මට ප්‍රශ්නයක් තියනවා. ඇක්සස්. හෝ එසකිවුඑල් භාවිතා කරලා හදපු සී ෂාප් හෝ විබී වැඩසටහනක් සෙටප් වැඩසටහනක් විදියට සකස් කරන්නේ කොහොමද

Access හෝ SQL වලින් DB හදපු Programme එකක් Setup කරන විදිහ නේද ඕනේ..

VB- https://www.youtube.com/watch?v=LBVyrZuSsQE
C#- https://www.youtube.com/watch?v=PCnfGUT-K-4

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon