පලවෙනි වැඩසටහනේ ඇති විය හැකි දෝෂ නිරාකරණය කරගනිමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 6 


පලවෙනි ජාවා වැඩසටහන ලියමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 4 

ජාවා හදුන්වා දීම


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අද සිට ආරම්භ වන ජාවා පාඩම් මාලාව.